Privacybeleid
Meet-my-job.com

INTRODUCTIE

Hieronder vindt u het privacybeleid van Meet My Job. Dit beleid heeft betrekking op de verwerking van gegevens van natuurlijke personen, d.w.z. persoonsgegevens op de website en via alle Meet My Job-diensten. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR en de Belgische wetgeving.

Deze informatie:

 • Verplicht zijn bij de implementatie van de AVG;

 • Betrokkenen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens door Meet My Job.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (DPO)

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is MMJ ASSOCIES SRL, met maatschappelijke zetel te Rue de l'Orient 105, 1040 Etterbeek, België en ondernemingsnummer 0788.485.185.

Als u vragen heeft over de toepassing van de AVG, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming of de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Het adres waarop hij te bereiken is:

Per e-mail: hello@meet-my-job.com (met als onderwerp GDPR)

Per post:  Meet My Job, ter attentie van de DPO

Sint-Michielslaan, 61

1040 Brussel

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING WAARVOOR PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Voor werkzoekenden: Om u op de meest geschikte manier te helpen bij het zoeken naar een baan, verzamelt Meet My Job persoonsgegevens over u.

Deze gegevens worden door Meet My Job en haar partners gebruikt om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het zoeken naar een baan.

Voor werkgevers: Om u te helpen uw toekomstige werknemers op de meest geschikte manier te identificeren en met hen in contact te komen, verzamelt Meet My Job alleen persoonsgegevens om een contactpunt tussen u en Meet My Job en werkzoekenden te garanderen.

De wettelijke basis voor de opdrachten van Meet My Job voor al deze verwerkingen is vastgelegd in de ordonnantie van 18 januari 2001 betreffende de organisatie en de werking van Meet My Job.

VERZAMELDE GEGEVENS

Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking worden verschillende gegevens verzameld.

Over het algemeen worden de volgende gegevens verzameld:

 • Contactgegevens zoals: naam, voornaam, e-mail, telefoon, adres, rijksregisternummer, enz.

Wanneer een Meet My Job-account wordt geopend, worden de volgende aanvullende gegevens verzameld:

 • Professionele vaardigheden en ervaring;

 • Behaalde diploma's;

 • Talenkennis;

 • enz.

Daarnaast kan informatie worden verwerkt zoals het type gezochte baan, de gewenste economische sectoren of andere gegevens die het zoeken naar een baan vergemakkelijken.

In het geval dat een Meet My Job-dossier wordt geopend door een werkgever, worden de gegevens verwerkt die nodig zijn om de werkgever te identificeren, zoals de naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer van de contactpersoon.

GEBRUIK VAN COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIE

De meeste websites gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologieën om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om te navigeren.

Deze functie wordt op verschillende manieren geïmplementeerd om de gebruiker te identificeren, de taalkeuze vast te leggen en statistieken op te stellen van de bezochte pagina's. Aangezien Meet My Job bepaalde media van derden gebruikt om informatie te delen (LinkedIn, Facebook, Instagram,...), kunnen de exploitanten van deze media cookies gebruiken om persoonlijke informatie over u te verzamelen, om berichten of advertenties te targeten.

Afhankelijk van de aard van de verzamelde gegevens kunnen we cookies als volgt categoriseren:

 • Functioneel;

 • Statistiek;

 • Reclame;

 • Sociale media.

INTERACTIES VIA SOCIALE NETWERKEN

Als u onze social media kanalen of via buttons of andere technieken bezoekt of interageert met uw social media account (bijv.log via uw LinkedIn account), kan Meet My Job gegevens (bijv. paginastatistieken) ontvangen van deze sociale netwerken. Meet My Job kan ze vervolgens gebruiken om zijn marketingacties te evalueren en gerichte Meet My Job-advertenties op sociale mediakanalen weer te geven.

Het gebruik van of de interactie met sociale netwerken is onderworpen aan de regels van het betreffende sociale netwerk. Meet My Job heeft daar dan ook geen invloed op. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk om te begrijpen hoe het netwerk uw persoonsgegevens verwerkt. 

U DEELNEEMT AAN EEN WEDSTRIJD, ACTIE OF EVENEMENT

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, promotie of Meet My Job-evenement, verwerkt Meet My Job uw persoonsgegevens voor de administratie van de wedstrijd, promotie of evenement en, indien van toepassing, de aanduiding van de winnaar op basis van haar contract met u. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de wedstrijd of promotie uit te voeren, om het evenement te organiseren en om contact op te nemen met de winnaars om de prijs te overhandigen.

Deelname aan een wedstrijd, promotie of evenement kan ook onderworpen zijn aan wedstrijdregels of actie- of registratievoorwaarden.

Bijkomende ontvangers: bedrijven of organisaties waarmee Meet My Job zou samenwerken ten behoeve van de uitvoering van de prijsvraag, promotionele actie of evenement.

Bewaartermijn van de gegevens: tot maximaal 10 jaar na het einde van de wedstrijd, promotie of evenement.

JE NEEMT DEEL AAN EEN MARKTONDERZOEK OF EEN ENQUÊTE

Wanneer u deelneemt aan een marktonderzoek of een enquête, verwerkt Meet My job uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken.

Aanvullende ontvangers: bedrijven of organisaties waarmee Meet My Job zou samenwerken om de enquête of het marktonderzoek uit te voeren.

Bewaartermijn gegevens: tot maximaal 3 jaar na het einde van het onderzoek/de enquête.

U CONTACT MET ONS OPNEEMT MET EEN VRAAG, VERZOEK OM INFORMATIE OF KLACHT

Wanneer u contact opneemt met Meet My Job met een vraag, verzoek om informatie of klacht, verwerkt Meet My Job uw persoonsgegevens om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen om u te antwoorden of u bij te staan.

Bewaartermijn gegevens: tot maximaal 10 jaar nadat een antwoord op uw vraag, verzoek om informatie of klacht is ingediend.

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van haar opdrachten is Meet My Job verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen aan derden. Deze gegevens worden gedeeld in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen waaraan Meet My Job is onderworpen of in overeenstemming met de overeenkomsten tussen Meet My Job en haar partners.

Het Meet My Job-platform garandeert dat het adequate en redelijke maatregelen neemt om de naleving van de AVG en de Belgische wetgeving inzake de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren.

Meet My Job zet zich ook in om ervoor te zorgen dat derden met wie zij uw persoonsgegevens deelt, de AVG naleven.

In het geval dat deze gegevens worden gedeeld met een derde partij die buiten de EU (Europese Unie) is gevestigd, kan de verwerking van het delen worden toegestaan onder bepaalde voorwaarden die door de wet zijn bepaald.

De doorgifte van persoonsgegevens valt onder de AVG.

Voor overdrachten binnen de EU (Europese Unie) blijft de AVG van toepassing, aangezien alle organisaties in de EU onderworpen zijn aan de AVG.

In het kader van haar activiteiten, geregeld door de ordonnantie van 18 januari 2001, kan Meet My Job persoonsgegevens uitwisselen met verschillende overheidsinstanties, zoals:

 • Instellingen voor sociale zekerheid (RVA, DIMONA-dienst, RSZ, RIZIV, CAPAC);

 • Regionale en gemeenschapsorganisaties ter ondersteuning van de werkgelegenheid en opleiding (FOREM, VDAB, Bruxelles Formation);

 • de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 • De Europese Commissie

 • In dezelfde context worden persoonsgegevens uitgewisseld met private partners

 • Exploitanten van werkgelegenheid en opleiding;

 • Uitzendbureaus;

 • verwijzingscentra voor beroepsonderwijs;

 • Lokale uitzendbureaus;

 • Arbeidsbureaus;

 • Lokale missies.

In het kader van specifieke taken kan Meet My Job persoonsgegevens uitwisselen met werkgevers.

Voor doorgifte aan derden met statutaire zetel buiten de EU gelden de volgende bepalingen:

 • Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Lijst van landen die door de Europese Commissie zijn geautoriseerd;

 • Voor de Verenigde Staten van Amerika: de "Privacy Shield"-raamovereenkomst;

 • Doorgifte onder voorbehoud van passende waarborgen met de betreffende derde partij;

 • Bindende bedrijfsvoorschriften erkend door de Europese Commissie.

Het is belangrijk op te merken dat de bepalingen in de loop van de tijd kunnen veranderen. Indien nodig zal Meet My Job de nodige maatregelen nemen.

DE RECHTEN VAN BETROKKENEN

Als betrokkene heeft u het recht om:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens: Hiermee kunt u worden geïnformeerd over uw persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Meet My Job, evenals over de verwerking en doeleinden ervan, informatie over de bewaartermijn en over internationale overdrachten indien van toepassing.

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren: Hiermee kunt u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door Meet My Job worden verwerkt, corrigeren of aanvullen.

 • Wissen van uw persoonsgegevens ("recht op vergetelheid" ): Hiermee kunt u de persoonsgegevens die door Meet My Job worden verwerkt, permanent wissen.

 • Om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken: Hiermee kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens door Meet My Job bevriezen, zonder deze te verwijderen.

 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: Hiermee kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door Meet My Job.

 • Om uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.

 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Geregistreerde gebruikers kunnen hun nieuwsbriefvoorkeuren wijzigen in hun accountgedeelte.

 • De overdraagbaarheid van uw gegevens: Hiermee kunt u het verplaatsen, kopiëren of doorgeven van uw persoonsgegevens van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere vergemakkelijken.

Indien u één of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met Meet My Job:

Per e-mail naar: hello@meet-my-job.com 

Per post, naar het adres:  Meet My Job, ter attentie van de DPO

Sint-Michielslaan, 61

1040 Brussel

Om uw identiteit in redelijke mate te verifiëren, vraagt Meet My Job u vriendelijk om een kopie of scan van uw identiteitskaart (voor- en achterkant) bij uw bericht te voegen. Meet My Job heeft het recht om bijkomende controles uit te voeren om de identiteit te verzekeren van de persoon die zijn of haar rechten wenst uit te oefenen.

We nemen binnen een maand contact met je op. Deze termijn kan met maximaal twee maanden worden verlengd. In dat geval zullen wij u binnen de initiële termijn van één maand op de hoogte stellen.

Om een klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ( www.autoriteprotectiondonnees.be ), tel.: +32 2 427 48 00.

BEWAARTERMIJN VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

De bewaartermijnen voor de verzamelde gegevens worden bepaald op basis van verschillende criteria, zoals de uitvoering van een contract, de geldigheidsduur van de gegevens, een wettelijke verplichting of statistische behoeften. In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens ten behoeve van statistische studies worden geanonimiseerd.

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?