Algemene gebruiksvoorwaarden van de website
Meet-my-job.com

Artikel 1. Algemeen

Het doel van deze algemene voorwaarden is om u te informeren over uw/onze rechten en plichten op de www.meet-my-job.com website. De kern van deze missie is onze inzet voor transparantie met betrekking tot de gegevens die over u worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en met wie we deze kunnen delen.

"U" of "Gebruiker" verwijst naar elke persoon die het Platform bezoekt of ermee communiceert. "Lid" verwijst naar een Gebruiker die een account heeft aangemaakt op het Platform. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die op het Platform worden aangeboden of door de Platformbeheerder worden aangeboden, Meet-my-job.com zoals hieronder gedefinieerd ("Diensten"), met inbegrip van off-site Diensten, zoals advertentie- en marketingcampagnediensten.

Artikel 2. Contract

Wanneer u op "Aanmelden" klikt om u te registreren voor onze Diensten, erkent u dat u: (i) deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, (ii) uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met de hierin uiteengezette rechten en plichten, en (iii) ermee hebt ingestemd een juridisch bindend contract aan te gaan met het Platform (zelfs als u onze Diensten gebruikt namens een derde partij). Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst (de "Overeenkomst" of de Algemene Voorwaarden), klik dan niet op "Aanmelden" (of iets dergelijks) of onthoud u niet van toegang tot en gebruik van onze Diensten. Als u deze Overeenkomst wilt beëindigen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door uw account te sluiten en niet langer gebruik te maken van onze Diensten en Platform. Door gebruik te blijven maken van het Platform of onze Diensten, na de aankondiging van of na de kennisgeving van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, erkent de Gebruiker, en a fortiori het Lid, de genoemde wijzigingen te hebben aanvaard.

Artikel 3. Juridische kennisgeving

Het Platform wordt uitgegeven door MMJ ASSOCIES SRL, met maatschappelijke zetel Morgenlandstraat 105, 1040 Etterbeek, België en ingeschreven onder het nummer 0788.485.185 in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

E-mailadres: hello@meet-my-job.com

ECB/BTW: BE0788485185

Adres van de host van de website: azure.microsoft.com

Deze site wordt gehost op het Cloud-aanbod van Microsoft (Azure). Het is geografisch gevestigd in het hostingcentrum van Microsoft, gelegen binnen de Europese Unie.

Artikel 4. Verplichtingen van Leden en Gebruikers

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten moet u: (1) één account op het Platform hebben in uw echte naam en identiteit; en (2) niet door het Platform zijn verboden om gebruik te maken van zijn Diensten. Het aanmaken van een account met onjuiste informatie is een schending van onze Algemene Voorwaarden, vooral in het geval van accounts die op naam van derden zijn geregistreerd. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account, tenzij u uw account sluit of misbruik meldt. Als je solliciteert naar een vacature voor studenten of huisvesting, moet je: (1) de wettelijke minimumleeftijd hebben of hoger zijn om studentenjobs te kunnen aanvaarden en een wettelijke verbintenis aan te gaan (Om te solliciteren naar een studentenjob betekent dit dat je minstens de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt en student bent, d.w.z. een voltijdse opleiding volgt of 15 jaar oud bent en de eerste twee jaar secundair onderwijs hebt voltooid, tenzij deze regels onderhevig zijn aan wetswijzigingen.), (2) nauwkeurige en correcte gegevens verstrekken met betrekking tot uw status en identiteit. Als u solliciteert naar stages of andere vacatures voor afgestudeerden, gaat u er ook mee akkoord om alleen nauwkeurige gegevens over uw profiel, opleiding/academische achtergrond en status te verstrekken.

Leden zijn rekeninghouders. U stemt ermee in om: (1) een sterk wachtwoord te gebruiken en dit vertrouwelijk te houden; (2) om te voldoen aan de wet, en (3) u garandeert de waarheidsgetrouwheid van de informatie in uw Profiel en in alle publicaties of advertenties die u publiceert.

U gaat ermee akkoord dat wij u op de volgende manieren kennisgevingen en berichten kunnen sturen: (1) op het Platform of (2) verzonden naar contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt (bijv. e-mailadres, mobiel nummer, postadres). U stemt ermee in om uw contactgegevens up-to-date te houden. Met onze Diensten kunt u berichten verzenden via uw profiel en/of e-mail. In overeenstemming met de beschikbare instellingen zullen wij uw voorkeuren respecteren met betrekking tot de zichtbaarheid van inhoud en informatie. Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar artikel 7 hieronder.

Advertenties delen op het Platform: U stemt ermee in om alleen inhoud en gegevens te verstrekken die in strijd zijn met de wet en die geen inbreuk maken op iemands rechten (of intellectuele eigendomsrechten). Evenzo garandeert u de waarheidsgetrouwheid van de informatie in deze advertenties. Advertenties die op het Platform worden geplaatst, moeten ook voldoen aan de hieronder beschreven publicatieregels:

- Advertenties voor 'meerlagige' verkoopsystemen, d.w.z. waarbij persoon A een commissie verdient op de verkopen van persoon B, zijn verboden en verwijderd.

- Door uw advertentie op het Platform te plaatsen, geeft u meet-my-job.com toestemming om de tekst en foto's van deze advertentie weer te geven in: een nieuwsbrief, een blog, social media, of wat dan ook.

- We behouden ons het recht voor om een advertentie om welke reden dan ook te verwijderen.

- Het Platform behoudt zich ook het recht voor om de advertenties te kiezen die het op zijn site vermeldt/publiceert, rekening houdend met zijn selectiecriteria. Het behoudt zich ook het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving elke aankondiging of verwijzing of verwijzing naar de sites en partners waarnaar wordt verwezen of welke gepubliceerde informatie dan ook in te trekken.

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle advertenties die op het Platform worden geplaatst

Artikel 5. Dienstverlening door het Platform en meet-my-job.com

Toegang en navigatie: Het Platform is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker die over internettoegang beschikt. De gebruiker draagt alle kosten die verband houden met de toegang tot het Platform. Het Platform neemt alle redelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te waarborgen. Het platform biedt echter geen garantie voor de werking en de acties van het platform moeten daarom worden geacht te zijn gedekt door een middelenverplichting. Het Platform aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid in geval van tijdelijke of permanente ontoegankelijkheid van het Platform.

Inhoud: De partners van het Platform zijn verantwoordelijk voor de aankondigingen die zij op het Platform publiceren. Ondanks de verificatie-inspanningen van meet-my-job.com met betrekking tot de inhoud en advertenties die op het Platform zijn opgenomen, kan dus niet worden uitgesloten dat er bepaalde fouten op het Platform kunnen verschijnen. Als u zich bewust wordt van fouten op het Platform, meld dit dan onmiddellijk op het volgende e-mailadres: hello@meet-my-job.com. Het Platform wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in de publicaties van de Leden of voor virussen die de computerapparatuur van de Gebruiker of het Lid kunnen infecteren na gebruik van of toegang tot het Platform, hoewel er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Het Platform kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onvoorziene gebeurtenissen of overmacht.

Verwijzingen naar sites van derden of partners en hyperlinks: Het Platform bestaat uit advertenties, hyperlinks en verwijzingen naar sites van derden of partners. Door hierop te klikken, verlaat de Gebruiker het Platform. Deze laatste heeft geen controle over en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de webpagina's die aan deze links zijn gekoppeld. De websites waarnaar wordt verwezen, zijn inderdaad onafhankelijk van het Platform en er is geen agentschap, partnerschap (in juridische zin), joint venture, werkgever-werknemer of franchisegever-franchisenemer relatie voorzien, bestaande of gecreëerd tussen het Platform en een Gebruiker, Kandidaat-Lid of Werkgever/Eigenaar Lid of site waarnaar wordt verwezen. Het Platform sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de sites waarnaar op het Platform wordt verwezen.

Beperkingen: Meet My Job behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de Diensten te beperken, met inbegrip van uw mogelijkheid om contact op te nemen met andere Leden. Meet-my-job.com behoudt zich het recht voor om uw account te beperken, op te schorten of te beëindigen als u zich niet houdt aan deze Overeenkomst of de wet of als uw gebruik van de Diensten misbruik maakt.

Aansprakelijkheid: Meet-my-job.com is exclusief aansprakelijk jegens u voor directe schade veroorzaakt door haar nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Meet-my-job.com aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst voor gederfde winst of gemiste kansen, reputatieschade, verlies van uw gegevens of inhoud, gebruik daarvan of aangebrachte wijzigingen of enige indirecte, incidentele of gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, winstderving of inkomstenderving, omzetverlies, financiële of economische schade, gestegen overheadkosten en verstoring van planningen, bedrijfsstagnatiekosten, reputatieschade of verlies van klanten, ook als die schade redelijkerwijs te voorzien was. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van meet-my-job.com beperkt tot 3.000 euro. Deze clausule heeft echter niet tot gevolg dat de aansprakelijkheid van het Platform en zijn beheerders in geval van diefstal of opzettelijk wangedrag wordt uitgesloten.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

Advertenties, handelsmerken, logo's en inhoud van alle aard op het Platform: De merken, logo's, teksten, software, scripts, grafieken, foto's, aankondigingen, evenals de inhoud van alle soorten op het Platform (grafische illustraties, teksten, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en voornamelijk door het auteursrecht.

Voor de reproductie, communicatie, kopie van deze inhoud of elk ander gebruik, met uitzondering van gebruik voor privédoeleinden door de Gebruiker, is voorafgaande schriftelijke toestemming van het Platform en meet-my-job.com vereist. Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of transformatie, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere site verboden. De reproductie ervan, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meet My Job, is ten strengste verboden.

Overtreding van deze bepaling onderwerpt de overtreder aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet, met inbegrip van de verplichting om het Platform te vergoeden voor schade, die forfaitair zal worden begroot op 3.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht van meet-my-job.com om vergoeding te vorderen van het volledige van zijn schade indien deze het hierboven vermelde forfaitaire bedrag overschrijdt.

Handelsmerken, logo's en inhoud van allerlei aard van sites van derden, Leden, Gebruikers en partners: Het Platform omvat ook de handelsmerken, logo's, advertenties en inhoud van adverteerders en Gebruikers/Leden. Door te besluiten om content op het Platform te publiceren, garandeer je dat je voldoende rechten en autorisaties hebt om dit te doen en verleen je een gratis, niet-overdraagbare en wereldwijde gebruikslicentie aan het Platform. Deze licentie omvat de rechten van reproductie, wijziging en mededeling aan het publiek in hun ruime interpretatie en zo gunstig mogelijk voor het Platform. Indien u niet de rechtstreekse eigenaar bent van de elementen die in uw publicaties/aankondigingen zijn opgenomen, garandeert u aan het Platform dat u over voldoende toelatingen beschikt van de rechthebbenden in kwestie. In geval van een probleem stemt u ermee in als enige verantwoordelijk te zijn en stemt u ermee in om een vreedzaam gebruik van dit licentierecht op het Platform te verzekeren en het Platform schadeloos te stellen voor alle schade die in dit verband wordt geleden en het Platform niet aansprakelijk te stellen. De gebruikslicentie voor de inhoud is geldig voor de gehele duur van de contractuele relatie en wordt gratis verleend voor wereldwijd gebruik door het Platform. Op uw verzoek kan het gebruik van uw intellectuele eigendomsrechten worden beëindigd nadat u het Platform op de hoogte heeft gebracht van uw wens om de contractuele relatie te beëindigen. Het Platform zal dan binnen 30 werkdagen na uw schriftelijke kennisgeving het gebruik van uw intellectuele eigendomsrechten op het Platform voor de toekomst staken.

Artikel 7. Gegevensbescherming

De Algemene Voorwaarden en de specifieke bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. In dit artikel kunt u begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke: De Algemene Voorwaarden en de specifieke bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming worden gepubliceerd door MMJ ASSOCIES SRL, met maatschappelijke zetel te Morgenlandstraat 105, 1040 Etterbbeek, België en ingeschreven onder nummer 0788.485.185 in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming of om uw wettelijke rechten uit te oefenen (zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU). ("AVG")), stuur ons dan een e-mail op: hello@meet-my-job.com

Verzamelde en verwerkte gegevens: Om een account op het Platform aan te maken, moet u uw naam, e-mailadres en wachtwoord opgeven. Wanneer u onze diensten gebruikt, krijgt u echter de mogelijkheid om andere persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw cv, en kunt u de informatie op uw profiel kiezen, zoals uw opleiding, werkervaring, vaardigheden, foto, geslacht, stad/regio, leeftijd, taalvaardigheid en rijbewijsinformatie. U bent niet verplicht om aanvullende informatie op uw profiel te verstrekken. Profielinformatie stelt u echter in staat om het meeste uit onze diensten te halen, inclusief het verkrijgen van zichtbaarheid bij recruiters. Wij verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u een account aanmaakt, een formulier invult, reageert op een enquête, een cv indient of een sollicitatie invult op ons platform. Wanneer u een account aanmaakt en zich registreert door op "registreren" op het Platform te klikken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het Platform. Hetzelfde geldt zodra u vrijwillig andere persoonsgegevens aan het Platform verstrekt.

We ontvangen ook persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten (bijv. banen of stages waarop u hebt gesolliciteerd op het Platform). Meet My Job verzamelt echter nooit gevoelige gegevens op het Platform. U wordt ook gevraagd om dit soort gegevens niet te verstrekken.

Doeleinden van de verwerking: Uw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Toegang tot het Platform: Wanneer u het Platform bezoekt, worden bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot het surfen op het Platform verzameld. Zie in dit verband artikel 8 over cookies.

- Uitvoering van de opdracht en de meet-my-job.com overeenkomst en levering van de Diensten: de gegevens worden gebruikt in het kader van een verbinding tussen sollicitanten en werkgevers en tussen kandidaat-huurders en eigenaars. Door te solliciteren op een vacature of een advertentie via het Platform, gaat Meet My Job ervan uit dat de Gebruiker er uitdrukkelijk mee instemt en geïnformeerde toestemming geeft om zijn of haar gegevens te verwerken voor de vermelde doeleinden en meegedeeld aan de uitgever van de te contacteren vacature of stageplaats. Persoonsgegevens worden verwerkt op het Platform om de Diensten te kunnen leveren en om Gebruikers en Kandidaat-Leden in staat te stellen hun sollicitaties te volgen.

- Te reageren op uw verzoeken en ervoor te zorgen dat we kunnen communiceren: Wanneer u een verzoek indient met betrekking tot het Platform, of gewoon voor elke communicatie die u ons stuurt, zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking is het resultaat van uw speciaal verzoek.

- U op de hoogte te houden via onze nieuwsbrief en aanbiedingen over onze diensten en/of de producten en diensten van onze partners: de verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatie- of promotiecampagnes over bepaalde producten en diensten die worden aangeboden op meet-my-job.com of andere partners.

- Om direct digitale marketingcampagnes uit te voeren, waaronder targetingcampagnes op Facebook, Instagram en Google Display, kunnen uw gegevens ook worden verwerkt.

- Aanbiedingen van onze partners communiceren: De persoonsgegevens van gebruikers worden niet doorgegeven aan externe dienstverleners, maar we kunnen u wel op de hoogte houden van bepaalde producten en diensten die door onze partners worden aangeboden.

- Meet My Job kan uw gegevens verwerken om haar Diensten of haar commerciële relaties of met haar klanten in het algemeen te begrijpen en te verbeteren.

- Minnelijke of gerechtelijke verdediging van onze belangen: Wij kunnen genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens te verwerken om onze belangen te verdedigen, bijvoorbeeld in geval van een geschil met u of met een derde. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang is om onze adviseurs alle informatie te kunnen verstrekken die nodig is om onze belangen effectief te verdedigen.

- Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om u, ons of anderen te beschermen tegen bedreigingen (beveiligings- of fraudebedreigingen).

- Uw gegevens zijn ook nuttig voor ons om ons bedrijf te beheren.

- Wanneer verwerking wettelijk verplicht is: Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens moeten verwerken wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.

- Elke andere verwerking die gerechtvaardigd zou zijn door een gerechtvaardigd belang van meet-my-job.com: Rechtsgrond voor verwerking: Wij verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens over u waarvoor wij wettelijke grondslagen hebben. De rechtsgronden omvatten uw toestemming (wanneer u uw toestemming hebt gegeven door op het vakje voor dit doel te klikken tijdens het registratieproces), het contract (wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, bijvoorbeeld om u de door u gevraagde Platformdiensten te leveren) en de "gerechtvaardigde belangen" van Meet My Job of derden. De Gebruiker die zijn/haar contactgegevens of andere persoonsgegevens van initiatief heeft verstrekt en die zich op het Platform heeft geregistreerd, stemt daarom uitdrukkelijk in met de verwerking ervan door het Platform voor de hierboven vermelde doeleinden. Het aanklikken van de optie "Registreren" of een soortgelijk vakje, of het op eigen initiatief verzenden van persoonsgegevens naar het Platform wordt geïnterpreteerd als een actief proces van vrije en geïnformeerde toestemming voor de verwerking door Meet My Job van de doorgegeven persoonsgegevens. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onderworpen is aan uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om geen toestemming te geven of uw toestemming in te trekken; Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onderworpen is aan gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken (zie het gedeelte over de rechten van gebruikers in dit verband). Als u vragen heeft over de rechtsgronden waarop wij ons baseren voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

In zeer zeldzame gevallen, indien deze toestemming door de betrokkene wordt ingetrokken maar de opslag en/of verwerking van deze gegevens nog steeds gerechtvaardigd is, zal het Platform zich baseren op de rechtsgrond die verband houdt met het gerechtvaardigd belang of met betrekking tot het nakomen van een wettelijke verplichting, naargelang het geval.

Gebruikersrechten: de Gebruiker kan zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door het Platform te allen tijde intrekken. Dit verzoek moet per e-mail worden ingediend op het volgende adres: hello@meet-my-job.com. De andere rechten op het gebied van gegevensbescherming die op grond van de AVG aan gebruikers worden verleend, zijn de volgende:

- Recht op toegang: U kunt te allen tijde toegang krijgen tot uw persoonsgegevens via uw interface/ledenaccount en een kopie ervan opvragen. U heeft ook het recht om de rectificatie van uw gegevens te vragen of om de nodige wijzigingen rechtstreeks in uw ledenaccount aan te brengen.

- Recht om uw toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat een dergelijke intrekking afbreuk kan doen aan de verwerking van uw persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden vóór de intrekking van uw toestemming.

- Recht op het wissen van uw persoonsgegevens: Als de persoon van wie de gegevens worden verzameld, En altijd onder de wettelijke voorwaarden heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zich ervan bewust dat wij, afhankelijk van de omstandigheden, de toegang tot het Platform en de Diensten mogelijk moeten blokkeren. Het kan ook zijn dat we niet aan uw verzoeken kunnen voldoen.

- Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens: Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens betekent dat wij stoppen met het verwerken van uw gegevens, maar uw gegevens blijven bewaren.

- Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: U heeft het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden gebundeld in een document in machineleesbaar formaat, voor persoonlijk gebruik of overdracht aan een derde partij.

Deze rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: hello@meet-my-job.com. Als uw verzoek gegrond is, zal het Platform niet nalaten snel te reageren. Als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Platform op het volgende adres: hello@meet-my-job.com.

Bewaring en overdracht van gegevens: Over het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens zolang uw account open blijft of zolang we deze nodig hebben om u de Diensten te leveren. Dit omvat gegevens die u of derden aan ons hebben verstrekt, evenals gegevens die zijn gegenereerd of afgeleid op basis van uw gebruik van onze diensten. Zelfs als u onze Diensten slechts sporadisch gebruikt om naar een baan of stage te zoeken, bewaren wij uw gegevens en houden wij uw profiel open, tenzij u uw account sluit. In sommige gevallen bewaren we informatie (zoals informatie over het gebruik van de Diensten) op een geanonimiseerde of geaggregeerde manier.

Verwijdering van uw account: Elk Lid kan, via de instellingen van zijn account op het Platform, zijn account direct verwijderen, waardoor alle persoonsgegevens die we van het Lid hebben, evenals alle informatie met betrekking tot zijn Gebruikersgedrag op het Platform, permanent worden verwijderd.

Partners, leveranciers en derden aan wie de gegevens kunnen worden doorgegeven: Voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden is het mogelijk dat Meet My Job een deel van uw persoonsgegevens (naam en contactgegevens) doorgeeft aan de volgende partijen:

- Werkgevers waarvoor de Gebruiker/Member actief heeft gesolliciteerd

- Facebook, Instagram en Google Display voor marketingcampagnes (Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid dat specifiek is voor deze actoren, die op hun websites kunnen worden bekeken)

- Azure ook voor opslag: hun privacybeleid is toegankelijk op hun site www.heroku.com

Voor alle gevallen waarin gegevens worden overgedragen, zorgt meet-my-job.com ervoor dat de overdrachten alleen plaatsvinden wanneer dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden die zijn geïdentificeerd in deze Algemene Voorwaarden. Meet My Job zorgt er te allen tijde voor dat haar leveranciers of partners uw persoonlijke gegevens behandelen.

Gegevens verzameld door derde partijen vermeld op het platform: Het platform kan niet worden beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking of onderaanneming van enige gegevens met betrekking tot de AVG voor persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt aan de op het platform vermelde sites of aan de persoonsgegevens die eventueel door deze sites of adverteerders worden verzameld en verwerkt. Het platform verwijst de gebruiker naar het privacybeleid op de betreffende sites voor alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door deze sites.

Klacht: Als u na contact met het platform op het volgende e-mailadres: hello@meet-my-job.com, van mening bent dat laatstgenoemde geen passend antwoord kon geven met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit bereikbaar op de volgende link: www.dataprotectionauthority.be.

Artikel 8. Cookies

Principe: Het platform maakt gebruik van cookies om toegang te verlenen tot het platform en uw browse-ervaring te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen via de browser-tool. Dit cookie bevat diverse informatie waarmee uw browser uniek kan worden geïdentificeerd. Dus telkens wanneer u zich aanmeldt op ons platform, herkent het platform uw browser. De informatie in de cookies wordt gebruikt om de browseprestaties op het platform te verbeteren. Het platform (en zijn host) gebruiken voornamelijk navigatiecookies, taalherkenningscookies, evenals Google Analytics. U kunt het gebruik van cookies op ons platform direct beheren en aanpassen via de cookiemelding.

Duur van cookies: Afhankelijk van het type cookie kan het cookie worden verwijderd zodra u de browservenster sluit (zogenaamde 'sessiecookies') of worden bewaard tot handmatige verwijdering of verloop ervan ('permanente cookies'), door u. Het opslaan van cookies op uw apparaat leidt niet tot het bekendmaken van persoonlijke informatie.

Doelen van het gebruik van cookies: Wanneer u het platform bezoekt, gebruiken we de volgende cookies:

- Strikt noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies zonder welke het browsen op de site onmogelijk is. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van deze cookies, kunt u de site niet langer gebruiken.

- Cookies van sociale-mediaplatforms: Het platform bevat externe sollicitaties waarmee u de inhoud van ons platform op sociale-mediaplatforms of berichtendiensten kunt delen. Deze cookies worden niet beheerd door het platform, en het platform verwijst in dit opzicht naar de gebruiksvoorwaarden en het cookiebeleid van de betreffende sociale-mediaplatforms voor meer informatie.

- Video-afspeelcookies: Het platform bevat ook cookies die nodig zijn voor het afspelen van video's op externe platforms zoals YouTube. Het gebruik van deze cookies is onderworpen aan uw toestemming. Door het gebruik van deze cookies te weigeren, zijn sommige functies van het platform niet toegankelijk.

- Prestatie- en analytische cookies: Deze cookies, zoals Google Analytics, worden gebruikt om statistieken met betrekking tot het bezoek aan het platform te bepalen (de meest bezochte pagina's, pagina's waar gebruikers het platform verlaten, duur van het bezoek aan het platform, enz.), met als doel de prestaties van het platform en de browse-ervaring van de gebruiker en leden te verbeteren.

Het gebruik van deze cookies is onderworpen aan uw toestemming. Door het gebruik van deze cookies te weigeren, blijft het platform toegankelijk, maar de functies ervan kunnen worden beïnvloed. U kunt ook op elk moment cookies uitschakelen via de instellingen van de browsertoepassing en via de cookiebanner van het platform. U kunt identificeren welke cookies zijn geïnstalleerd op uw apparaat en hun aanwezigheid/verwijdering beheren. Raadpleeg hiervoor de verklarende notities die worden verstrekt door de hieronder vermelde browsers. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de toegankelijkheid of inhoud van deze pagina's:

• Google Chrome

• Google Chrome Mobile

• Microsoft Edge

• Firefox

• Firefox Mobile

• Safari

• Safari Mobile

Artikel 9. Algemeenheden

De nietigheid of ontoelaatbaarheid van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten. In dat geval zal de betwiste bepaling worden vervangen door een geldige bepaling die economisch gezien het dichtst in de buurt komt van de nietige of ontoelaatbare bepaling. Het feit dat het platform zich op een bepaald moment niet beroept op deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om zich hier later op te beroepen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en jurisdictie

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Het ontbreken van een minnelijke schikking in geval van geschil tussen de partijen houdt in dat de bevoegde Brusselse rechtbanken worden ingeschakeld om het geschil te beslechten. Deze rechtsmacht clausule doet echter geen afbreuk aan het recht van de gebruiker die de hoedanigheid van consument of betrokken persoon inzake gegevensbescherming heeft om de rechtbanken van zijn woonplaats of enige andere bevoegde rechtbank overeenkomstig het Belgische recht in te schakelen.

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?