3 min

Waarom werken in een coöperatie?

Image de présentation de l'article Waarom werken in een coöperatie?

De covid-crisis heeft ons ertoe gebracht de betekenis van werk in twijfel te trekken en heeft de disfuncties van bepaalde kapitalistische bedrijven aan het licht gebracht. Vandaag de dag lijkt het coöperatieve model steeds meer jonge professionals aan te trekken, met name vanwege het bestuur en de democratische waarden. Waarom werken in een coöperatie ? Wat zijn de voordelen? We vertellen je er alles over!

Wat is een coöperatie?

Definitie

Coöperatieve verenigingen zijn bedrijven waarin de mens centraal staat. Onder leiding van hun leden beantwoorden zij aan gemeenschappelijke economische, sociale en culturele aspiraties. In het hart van hoe ze werken: gelijkheid, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid... Ze brengen individuen samen die samenwerken om duurzame bedrijven op te bouwen.

Vandaag de dag beleeft dit model een heropleving van de belangstelling onder de nieuwe generaties. Deze laatsten zijn immers gevoeliger voor de sociale en solidaire economie en willen betekenis geven aan hun werk. De Covid-pandemie heeft de waarde van coöperaties en hun veerkracht in crisissituaties duidelijk gemaakt. De maatschappelijke uitdagingen in deze periode zijn groot: gebrek aan aanvoer van grondstoffen en producten, gebrek aan transparantie over producten/diensten, toenemende economische en sociale ongelijkheden... In het licht hiervan wordt het noodzakelijk om andere economische modellen te hanteren om de samenleving duurzamer en veerkrachtiger te maken. Het coöperatieve model zal de komende jaren dus waarschijnlijk terrein winnen, op voorwaarde dat het wordt ondersteund door de overheid.

Om het coöperatieve landschap in België met cijfers te illustreren: in 2021 waren er 19.607 coöperatieve vennootschappen. Ook al vertegenwoordigen ze slechts 1% van alle bedrijven die actief zijn op Belgisch grondgebied en 3% van het bbp; Hun bijdrage aan de economie blijft zeer belangrijk.

De 7 principes van coöperaties

De Internationale Coöperatieve Alliantie heeft zeven principes gedefinieerd die als leidraad dienen voor coöperatieve vennootschappen.

Lidmaatschap op basis van vrijwilligers

Coöperaties staan open voor iedereen (zolang ze dezelfde waarden delen en een gemeenschappelijke wens om ondernemend te zijn!) op vrijwillige basis. Uiteraard wordt er niet gediscrimineerd op basis van geslacht, afkomst, politieke opvattingen, religie... En geen limiet op het aantal leden! Bovendien kunnen ze, als ze niet langer deel willen uitmaken van de coöperatie, het project zonder beperkingen opgeven.

Interne democratische macht

Coöperaties brengen mensen op een democratische manier bij elkaar . Dit komt omdat iedereen op gelijke voet staat en hetzelfde stemrecht heeft. Het principe is dat één persoon = één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit. De macht is dus niet geconcentreerd in de handen van degenen die het meeste kapitaal bezitten; De macht is van iedereen. Daarom beslissen de leden samen over de toekomst van het bedrijf. Dit garandeert meer betrokkenheid van de teams en een betere levenskwaliteit op het werk!

Interne economische participatie

Coöperaties zijn samenwerkingsverbanden, gericht op mensen en niet uitsluitend op winst. Ze helpen hun leden hun economische toekomst te beheersen en de economische en sociale voordelen van het bedrijf eerlijk te verdelen. Een deel is gereserveerd voor medewerkers en partners, terwijl een ander deel wordt geherinvesteerd in het bedrijf zodat het kan groeien! De gegenereerde winsten worden vaak teruggegeven in de vorm van patronagedividenden of andere activiteiten die door leden zijn goedgekeurd.

Autonomie en onafhankelijkheid

Dit zijn twee waarden die goed ingeburgerd zijn in coöperatieve samenlevingen. Ze zijn autonoom en, zoals reeds uitgelegd, worden ze geleid door hun leden. Als ze overeenkomsten aangaan met andere organisaties of als ze kapitaal van buitenaf aantrekken, doen ze dat met democratisch leiderschap via hun coöperanten.

Onderwijs, opleiding en voorlichting

Een coöperatieve vennootschap voorziet haar leden, verkozenen, managers en werknemers van alle middelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de coöperatie. Het informeert het grote publiek ook op een transparante manier over de voordelen van samenwerking.

Samenwerking tussen coöperaties

Coöperaties hebben als doel de coöperatieve beweging te versterken door samen te werken met andere coöperaties. Samen verdedigen zij de belangen van hun leden op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Betrokkenheid bij de gemeenschap

Coöperaties dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van hun gemeenschappen, volgens de voorwaarden die door hun leden zijn vastgesteld. Dankzij hun waarden dienen ze het algemeen belang, en niet alleen het gemeenschappelijk belang van de leden van de coöperatie.

Werken in een coöperatie

Door lid te worden van een coöperatie zijn er geen aandeelhouders en bazen meer die alleen beslissen over de strategie van het bedrijf. Uw woord zal op hetzelfde niveau tellen als de anderen. Over de arbeidsvoorwaarden, de salarissen, de richting die het bedrijf uitgaat, wordt met meerderheid van stemmen gestemd.

Dus laten we samenvatten, waarom werken in een coöperatie? Om betekenis te geven aan je werk en je aan te sluiten bij een bedrijf waar transparantie, nabijheid en sociale rechtvaardigheid de sleutelwoorden zijn!

Voor meer content, voel je vrij om onze Linkedin en Instagram te bezoeken!

Ontdek onze bedrijven met een positieve impact

Meet My Job is het 1e Belgische rekruteringsplatform dat zich toelegt op duurzame ontwikkeling. Dus waar wacht je nog op? Vind hier jouw droombaan/stage in duurzaamheid!

 

Bent u een bedrijf of een vereniging en wilt u aanwezig zijn op het rekruteringsplatform Meet My Job?